{{ fullName }}

{{ position }}

PHP-LARAVEL NODEJS-EXPRESS MYSQL Mongodb SOCKET.IO HTML CSS JS VueJS Nuxtjs

HỌC TẬP

Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | 09/2015 - 05/2020

 • Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
 • Học lực: Khá

Chứng chỉ lập trình viên PHP/LARAVEL & MYSQL

Công ty TNHH giải pháp công nghệ VinaEnter | 12/2017 - 05/2018

 • HTML, CSS , JS
 • PHP, PHP-LARAVEL, MYSQL

KINH NGHIỆM

{{ company.position }}

{{ company.companyName }} | {{ company.time }}

{{ indexProject + 1}}.

CÁC DỰ ÁN KHÁC

1.

Tên dự án Website học từ vựng tiếng anh
Mô tả Website học từ vựng tiếng anh
Link http://english.theanhit.com
Team size 1
Vị trí Fullstack
Chi tiết
BACKEND:
 • RESTfull API
 • PHP-LARAVEL
 • MYSQL
FRONTEND:
 • HTML CSS JS
 • VUEJS
SERVER:
 • Ubuntu server 16.04
 • PHP 7.4
 • MYSQL 5.7
 • NGINX
 • PM2

2.

Tên dự án Web bán đồ gốm gom.com.vn
Mô tả Website bán các loại đồ gốm
Link https://gom.com.vn
Team size 1
Vị trí Fullstack
Chi tiết
BACKEND:
 • MVC
 • PHP-LARAVEL
 • MYSQL
FRONTEND:
 • HTML CSS JS
 • ajax, jquery
SERVER:
 • HOSTING: Hostinger
 • APACHE2
 • PHP 7.4
 • MYSQL 5.7

3.

Tên dự án kiemdinhisc.com
Mô tả Website giới thiệu dịch vụ kiểm định
Link https://kiemdinhisc.com
Team size 1
Vị trí Fullstack
Chi tiết
BACKEND:
 • RESTfull API
 • PHP-LARAVEL
 • MYSQL
FRONTEND:
 • HTML CSS JS
 • Bootstrap, Font Awesome
 • VUEJS
SERVER:
 • Ubuntu server 16.04
 • PHP 7.4
 • MYSQL 5.7
 • NGINX
 • PM2